8 min przeczytaj

Publikacja amerykańskiej stopy wzrostu PKB za drugi kwartał jest dziś najważniejszym wydarzeniem gospodarczym, które może przesunąć dolara amerykańskiego, ponieważ oczekiwania są wysokie, a każde zaskoczenie gospodarcze, zarówno pozytywne, jak i negatywne, może zwiększyć zmienność dla dolara amerykańskiego. Są także publikacje głównych wydatków konsumpcyjnych w USA za drugi kwartał, Michigan Consumer Sentiment Index, podczas gdy na sesji europejskiej spodziewane są ważne dane ekonomiczne, począwszy od francuskiej stopy wzrostu PKB, cen mieszkań w całym kraju i stopy procentowej w Wielkiej Brytanii Decyzja Centralnego Banku Rosji.

Ostatnio rynek forex odpowiada nie tylko na podstawowe publikacje, ale również na czynniki ryzyka, które wspierają bezpieczne waluty lub bardziej ryzykowne. Przykładem może być umowa handlowa USA-UE dotycząca taryf i potencjalnej niechęci do wojny handlowej między USA a strefą euro.

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze na dziś na rynku forex:

Sesja europejska

  1. Francja: Wskaźnik wzrostu PKB QoQ 1st Est, UK: Ceny mieszkań w całym kraju (YoY, MB), Rosja: Decyzja w sprawie stóp procentowych

Czas: 05:30 GMT, 06:00 GMT, 10:30 GMT

Stopa wzrostu Produktu Krajowego Brutto jest najważniejszym wskaźnikiem wyników gospodarczych dla danego kraju, z uwzględnieniem wielu wskaźników ekonomicznych, takich jak zatrudnienie, wydajność, działalność gospodarcza w różnych sektorach gospodarki. Wzrost stopy wzrostu PKB jest uważany za pozytywny i wspierający francuską gospodarkę i euro, ponieważ Francja jest jednym z największych krajów strefy euro.

"Francuska gospodarka zwiększyła się o 0,2 proc. W stosunku kwartalnym w ciągu trzech miesięcy do marca 2018 r., Bez uwzględnienia drugiego szacunku i po wzroście o 0,7 proc. W poprzednim okresie, pokazała ostateczna liczba. Jest to najsłabsze tempo wzrostu od września 2016 roku. Rok do roku gospodarka zwiększyła się o 2,2 procent w pierwszym kwartale, dopasowując drugie szacunki i po 2,8 procentach wzrostu w poprzednim kwartale. "

Jak widać z powyższego wykresu, francuska gospodarka miała najsłabsze tempo ekspansji od września 2016 r., Aw 2018 r. Wzrost gospodarczy jest znacznie niższy niż w 2017 r., Widać wyraźne spowolnienie gospodarcze. Prognoza francuskiej kwartalnej stopy wzrostu PKB kształtuje się na niezmienionym poziomie 0,3%.

W Wielkiej Brytanii ogólnokrajowy wskaźnik cen mieszkań (HPI) mierzy zmianę ceny sprzedaży domów hipotecznych wspieraną przez Nationwide, jednego z największych dostawców kredytów hipotecznych w Wielkiej Brytanii, dostarczającego informacji na temat inflacji mieszkaniowej. Wyższe od oczekiwań odczyty są uważane za pozytywne dla funta brytyjskiego, odzwierciedlając solidny rynek mieszkaniowy i presję inflacyjną w całej gospodarce. Prognoza przewiduje spadek miesięcznego wskaźnika cen mieszkań na poziomie 0,1%, niższy niż poprzedni o 0,5% i spadek rocznej wartości, a także 1,9%, niższy niż w poprzednim czytaniu o 2,0%.

Oczekuje się, że centralny bank Rosji utrzyma kluczową stopę procentową na niezmienionym poziomie 7,25%, co powinno mieć neutralny wpływ na rosyjski rubel. Każda niespodzianka ekonomiczna może jednak zwiększyć zmienność waluty.

Amerykańska sesja

  1. USA: Indeks cen PKB QoQ, ceny PCE QoQ, Core PCE Ceny QoQ, tempo wzrostu PKB QoQ, Michigan Sentyment konsumentów

Czas: 12:30 GMT, 14:00 GMT

Stopa wzrostu PKB w ujęciu rocznym jest miarą aktywności rynkowej, odzwierciedlającą tempo wzrostu lub spadku gospodarki danego kraju i mierzenie wyników gospodarczych w czasie. Wyższe od oczekiwań odczyty są uważane za pozytywne i wspierające dla dolara amerykańskiego. Najważniejszym wydarzeniem gospodarczym na dziś, które może wytyczyć nową tendencję dla dolara amerykańskiego, jest roczna stopa wzrostu PKB uśredniona za drugi kwartał, z wysokim poziomem oczekiwań i potencjalnym wzrostem zmienności widocznym na rynku po jego uwolnieniu, szczególnie w przypadku jakiejkolwiek niespodzianki ekonomicznej, pozytywnej lub negatywnej. Prognoza przewiduje roczną stopę wzrostu PKB za drugi kwartał 4,1%, czyli dwukrotnie więcej niż poprzednio 2,0%. Podstawowe wydatki na konsumpcję osobistą są ważnym wskaźnikiem inflacji, mierzącym zmiany w zakresie dóbr trwałego użytku, produktów konsumenckich i usług. Wyższe odczyty cen PCE są również uważane za pozytywne dla dolara amerykańskiego, co implikuje presję inflacyjną, zwiększając szanse na zaostrzenie polityki pieniężnej przez Fed. Prognoza dotyczy marginalnego niższego odczytu podstawowych cen PCE na poziomie 2,2%, w porównaniu do poprzedniego odczytu na poziomie 2,3%.

"Gospodarka amerykańska powiększyła się o 2% w ujęciu rocznym w pierwszym kwartale 2018 r., Poniżej 2,2% w drugim szacunku i oczekiwaniach rynkowych na poziomie 2,2%. Inwestycje w prywatne zapasy i wydatki na konsumpcję osobistą (PCE) zostały zrewidowane w dół, co pokazało ostateczne oszacowanie. "

Oczekuje się dużego wzrostu, który powinien przenieść dolara amerykańskiego. Jednak utrzymywanie się tego wzrostu jest ważniejsze niż jednorazowy duży wzrost. W 2018 r. Roczna stopa wzrostu PKB jest niższa w porównaniu z 2017 r., A ten duży wzrost należy zbadać i monitorować, ponieważ można go przypisać czynnikom sezonowości.

Indeks nastrojów konsumenckich Michigan to badanie dotyczące zaufania konsumentów prywatnych do działalności gospodarczej. Ponownie, wyższe niż oczekiwano lub rosnące dane są uważane za pozytywne dla dolara amerykańskiego, odzwierciedlające gotowość konsumentów do wydawania pieniędzy i stymulowania wzrostu gospodarczego. Prognoza dotyczy odczytu 97,1, niższego w porównaniu do poprzedniego odczytu 98,2.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-07-27 09:07:30

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.