10 min przeczytaj

Dane ekonomiczne z USA na temat Bilansu Handlu, rynku pracy, warunków biznesowych bezrobocia w sektorze usługowym i nieprodukcyjnym dominują dziś w kalendarzu gospodarczym rynku forex. Po ostatniej decyzji Fed o polityce pieniężnej i oświadczeniu o konieczności zaostrzenia polityki pieniężnej o kolejną podwyżkę stóp procentowych, najprawdopodobniej we wrześniu, uczestnicy rynku walutowego będą ważyć na podstawie danych z rynku poza rolnictwem w USA i ustalić krótkoterminowy trend dla dolara amerykańskiego , oczekuje się, że będzie świadkiem umiarkowanej do wysokiej zmienności. Istnieją również ważne wydarzenia gospodarcze związane ze strefą euro, gospodarką Kanady, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Szwajcarii i Australii, które powinny przesunąć rynek forex przed amerykańską sesją.

To są kluczowe wydarzenia gospodarcze, które dziś mogą przesunąć rynek forex, czas to GMT:

Sesja europejska

  1. Hiszpania: Markit Services PMI, Confidence Confidence, Szwajcaria: Inflacja r / r, Włochy: Markit / ADACI Services PMI, produkcja przemysłowa MoM, sprzedaż detaliczna MoM, Wielka Brytania: Markit / CIPS Usługi PMI, strefa euro: Sprzedaż detaliczna (YoY, MoM)

Czas: 07:15, 07:45, 08:00, 08:30, 09:00

Ważnymi danymi ekonomicznymi, które mogą przenieść Euro są publikacje sprzedaży detalicznej w strefie euro, we Włoszech Markit / ADACI Services PMI, produkcja przemysłowa MoM i sprzedaż detaliczna, a dla Hiszpanii Markitz Services PMI i Confumer Confidence. Wyższe od oczekiwań odczyty dla wszystkich tych danych ekonomicznych są uważane za pozytywne i wspierające dla Euro odzwierciedlające silne warunki gospodarcze w sektorze usług i sektorze przemysłowym oraz zwiększone zaufanie konsumentów, które może mieć pozytywny wpływ na wyższy wzrost gospodarczy.

Sprzedaż detaliczna mierzy zmiany w sprzedaży w sektorze detalicznym strefy euro. Pokazuje wyniki sektora detalicznego w krótkim okresie. Zmiany są szeroko stosowane jako wskaźnik wydatków konsumenckich.

"Handel detaliczny w strefie euro wzrósł o 1,4 procent w porównaniu z miesiącem poprzednim w czerwcu 2018 r., Po korekcie w dół o 1,6% w kwietniu i braku oczekiwań rynku na poziomie 1,5%." Źródło: Ekonomia handlowa.

Sprzedaż detaliczna w strefie euro

W 2018 r. Sprzedaż detaliczna w strefie euro była ogólnie słabsza w porównaniu do roku 2017. Prognozy przewidują niezmienioną roczną wartość sprzedaży detalicznej w wysokości 1,4% dla strefy euro i wzrost miesięcznej sprzedaży detalicznej o 0,4%, w porównaniu z rokiem ubiegłym. do poprzedniej wartości 0,0%. Inne ważne dane ekonomiczne oczekiwane dla euro to wskaźnik PMI Markit / ADACI, miesięczna produkcja przemysłowa i miesięczna sprzedaż detaliczna dla Włoch, które prawdopodobnie spadną, a indeks usług Markit dla Hiszpanii również spadnie. Te dane ekonomiczne należy uznać za negatywne, wskazując na spowolnienie w sektorze usług.

Spowolnienie sektora usług jest oczekiwane dla gospodarki Wielkiej Brytanii, a indeks PMI dla usług Markit / CIPS powinien spaść o 54,7, czyli mniej niż w poprzednim czytaniu o 55,1. Oczekuje się, że roczna stopa inflacji w Szwajcarii nieznacznie wzrośnie o 1,2%, czyli więcej niż w poprzednim czytaniu o 1,1%. Ten wyższy odczyt jest uważany za pozytywny dla franka szwajcarskiego, wskazując na obecność presji inflacyjnej w gospodarce, która, jeśli będzie zrównoważona, może wpłynąć na decyzję Narodowego Banku Szwajcarii o podniesieniu kluczowych stóp procentowych w celu zwalczania inflacji.

Amerykańska sesja

  1. Kanada: Bilans handlowy, USA: Bilans handlowy, wynagrodzenia poza rolnictwem, stopa bezrobocia, średnie godzinne zarobki MoM, Markit Services PMI Final, Markit Composite PMI Final, ISM Non-Manufacturing Employment, ISM Non-Manufacturing PMI

Czas: 12:30, 13:45, 14:00

Najważniejszym wydarzeniem gospodarczym na dzień dzisiejszy, które może znacząco podnieść wartość dolara amerykańskiego, jest ogłoszenie miesięcznego miesięcznika Non-Farm, pokazującego liczbę nowych miejsc pracy utworzonych w poprzednim miesiącu we wszystkich firmach nierolniczych. Miesięczne zmiany płac mogą być bardzo zmienne, ze względu na jego wysoki związek z decyzjami polityki gospodarczej podejmowanymi przez Fed.

Przy ostatniej decyzji w sprawie polityki pieniężnej w środę, 1 sierpnia 2018 r., Fed zauważył, że zyski z pracy i aktywność gospodarcza są "silne". "FOMC oczekuje, że dalsze stopniowe zwiększanie docelowego zakresu stóp funduszy federalnych będzie zgodne z utrzymującym się wzrostem. ekspansja działalności gospodarczej, silne warunki na rynku pracy oraz inflacja w pobliżu symetrycznego celu 2% komitetu w średnim okresie, ". "FOMC spodziewa się, że dalsze stopniowe zwiększanie docelowego zakresu stóp funduszy federalnych będzie zgodne z trwałym wzrostem aktywności gospodarczej, silnymi warunkami na rynku pracy oraz inflacją w pobliżu symetrycznego celu 2% komitetu w średnim okresie,".

Wyższe od oczekiwań odczyty dla Non-Farm Payrolls, średnich godzinowych zarobków MoM, Markit Services PMI Final, Markit Composite PMI Final, ISM Non-Manufacturing Employment i ISM Non-Manufacturing PMI są uważane za pozytywne i wspierające dla dolara amerykańskiego, wskazując solidny rynek pracy i silne warunki gospodarcze w sektorach usług i nieprodukcyjnym. Ponadto niższa od oczekiwań prognoza poziomu bezrobocia oraz nadwyżka handlowa dla bilansu handlowego są uznawane za pozytywne dla amerykańskiej gospodarki. Prognozy dotyczą mieszanych danych ekonomicznych związanych z gospodarką USA. Oczekuje się, że saldo obrotów handlowych będzie miało większy deficyt handlowy – 46,5 mld USD, w porównaniu z poprzednim deficytem handlowym – 43,1 mld dolarów USA, spadek stopy bezrobocia o 3,9%, niższy niż w poprzednim czytaniu o 4,0% , wzrost miesięcznego średniego cogodzinnego zarobku o 0,3%, nieznaczny wzrost w porównaniu do poprzedniego odczytu o 0,2% i spadek w stosunku do ostatecznego wyniku PUMI Markit Services o 56,2, niższy od poprzedniego odczytu o 56,5.

W przypadku pozapłacowych pensji oczekiwano niższej wartości 190 tys., W porównaniu do poprzedniego odczytu 213 tys. Każda niespodzianka ekonomiczna pozytywna lub negatywna może zwiększyć zmienność dla dolara amerykańskiego.

"Dane z rynku pracy poza Stanami Zjednoczonymi wzrosły w czerwcu 2018 r. O 213 tys., Po zrewidowanych w górę 244 tys. W maju i znacznie powyżej oczekiwań rynkowych na poziomie 195 tys. Zyski z pracy wystąpiły w usługach profesjonalnych i biznesowych, produkcji i opiece zdrowotnej, podczas gdy zatrudnienie w handlu detalicznym spadło. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Non pay gospodarstwa rolne w Stanach Zjednoczonych

W przypadku Kanady nadwyżkę handlową uznaje się za dodatnią, odzwierciedlającą napływ kapitału i zwiększony popyt na towary i usługi wyrażone w lokalnej walucie, co z czasem zwiększa popyt, co może prowadzić do aprecjacji waluty względem innych walut. Prognoza dotyczy węższego deficytu handlowego w wysokości -2,3 B dolarów kanadyjskich, w porównaniu z poprzednim odczytem -2,77 mld dolarów kanadyjskich.

Pacyfik Sesja

  1. Australia: Sprzedaż detaliczna MoM

Czas: 01:30

Sprzedaż detaliczna jest uważana za wskaźnik siły australijskiej gospodarki, pokazując wyniki sektora detalicznego. Wysoka sprzedaż detaliczna wynika ze wzrostu wydatków konsumpcyjnych, kluczowego czynnika ekonomicznego wyższego wzrostu gospodarczego mierzonego poziomem PKB i uznawana jest za pozytywną dla dolara australijskiego. Prognoza dotyczy niższej wartości 0,3% w porównaniu do poprzedniej wartości 0,4%.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-08-03 04:04:49

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.