12 min przeczytaj

Najważniejszym wydarzeniem gospodarczym na dzień dzisiejszy jest comiesięczne publikowanie informacji o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA, które może przesuwać Dolar amerykański w obliczu obaw o globalny handel, słabe rynki wschodzące i rozmowy NAFTA między USA i Kanadą, które wciąż są niepewne. Dzisiejszy kalendarz gospodarczy jest bardzo bogaty, ponieważ istnieją również dane gospodarcze dotyczące strefy euro, Japonii, Kanady, Niemiec i Australii. Od umiarkowanej do wysokiej zmienności należy się dziś spodziewać na rynku forex, gdzie amerykańskie dane o zatrudnieniu poza rolnictwem i stopa bezrobocia są silnym katalizatorem do wyznaczenia trendu dla dolara amerykańskiego we wrześniu, z decyzją o polityce pieniężnej Fed pod koniec tego miesiąca.

To są kluczowe wydarzenia gospodarcze na dzisiejszym rynku Forex, na których można się skoncentrować, czas to GMT:

Sesja europejska

Szwajcaria: Stopa bezrobocia, Niemcy: Bilans handlowy, produkcja przemysłowa MoM, Francja: Produkcja przemysłowa MoM, Bilans handlowy, Włochy: sprzedaż detaliczna (r / r, m / m), strefa euro: posiedzenie Eurogrupy, tempo wzrostu PKB (r / r 3rd est, QoQ 3rd Est), Wielka Brytania: Oczekiwania inflacyjne konsumentów

Czas: 05:45, 06:00, 06:45, 08:00, 08:30, 09:00

Mnóstwo ważnych danych ekonomicznych może dziś przenieść euro, wraz z uwolnieniem niemieckiego bilansu handlowego, francuskiego bilansu handlowego, sprzedaży detalicznej we Włoszech i przede wszystkim stopy wzrostu PKB w strefie euro. Bilans handlowy między eksportem a importem dóbr i usług ogółem. Dodatnia wartość pokazuje nadwyżkę handlową, a ujemna – deficyt handlowy. Dla Niemiec i Francji nadwyżka handlowa jest dodatnia dla euro, odzwierciedlając napływ kapitału w tych krajach i zwiększony popyt na towary i usługi denominowane w euro, które z czasem mogą prowadzić do aprecjacji euro względem innych walut. Prognoza dotyczy węższego deficytu handlowego dla Francji do -5,7 mld euro z -6,2 mld euro.

Inne wskaźniki ekonomiczne, które są dodatnie i wspierają euro, są wyższe od oczekiwań dane liczbowe dotyczące sprzedaży detalicznej we Włoszech, produkcji przemysłowej w Niemczech i Francji oraz wzrostu PKB w strefie euro. Produkcja przemysłowa mierzy wielkość produkcji w branżach takich jak fabryki i zakłady produkcyjne. Wzrost uważany jest za inflację, co może prowadzić do wzrostu stóp procentowych, a zmiany w produkcji przemysłowej są głównym wskaźnikiem siły w sektorze wytwórczym. Sprzedaż detaliczna we Włoszech jest ekonomicznym wskaźnikiem wyników sektora detalicznego w perspektywie krótkoterminowej, a zmiany traktowane są także jako wskaźnik wydatków konsumpcyjnych, który jest kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Prognozy przewidują wzrost dla niemieckiej miesięcznej produkcji przemysłowej do 0,2% z -0,9%, spadek dla francuskiej miesięcznej produkcji przemysłowej do 0,2% z 0,6% i wzrost dla włoskiej miesięcznej sprzedaży detalicznej do 0,2% z -0,2% .

Kluczowym wydarzeniem gospodarczym dla euro jest prawdopodobnie uwolnienie tempa wzrostu PKB w strefie euro, przy czym wyższe od oczekiwań dane uważane są za pozytywne dla euro, ponieważ PKB jest uważany za szeroką miarę działalności gospodarczej i zdrowia w strefie euro. Wyższe odczyty odzwierciedlają ekspansję gospodarczą i solidną gospodarkę.

"Gospodarka strefy euro wzrosła o 2,2 procent rok do roku w drugim kwartale 2018 roku, powyżej wstępnego odczytu o 2,1 procent i po 2,5 procentowej ekspansji w poprzednim okresie, drugie oszacowanie pokazało.", Źródło: Ekonomia handlowa.

Stopa wzrostu PKB w UE

Prognozy dla strefy euro przewidują spadek rocznej stopy wzrostu PKB (trzeci szacunek) do 2,2% z 2,5% oraz niezmienny odczyt kwartalnej stopy wzrostu PKB (trzeci szacunek) na poziomie 0,4%. Odczyty te będą odzwierciedlać wolniejszą ekspansję gospodarczą strefy euro w porównaniu z pierwszą połową 2018 r., Która może wpływać na jej wartość w porównaniu z innymi walutami. Wszelkie niespodzianki ekonomiczne, albo dodatnie, albo ujemne, mogą zwiększyć zmienność dla euro.

Dla franka szwajcarskiego i funta brytyjskiego niższe od oczekiwań odczyty wskaźnika bezrobocia w Szwajcarii i wyższe od oczekiwań odczyty oczekiwań inflacyjnych konsumentów w Wielkiej Brytanii są pozytywne, odzwierciedlając ekspansję na rynku pracy i oczekiwania na wzrost presji inflacyjnej w może prowadzić do dalszych podwyżek stóp przez Bank Anglii. Oczekuje się, że stopa bezrobocia w Szwajcarii na poziomie 2,4% pozostanie bez zmian, co można uznać za neutralne dla franka szwajcarskiego.

Amerykańska sesja

Kanada: Zmiana zatrudnienia, wskaźnik uczestnictwa, stopa bezrobocia, Ivey PMI, USA: Fed Rosengren Mowa, pensje poza rolnictwem, stopa bezrobocia, średnie godzinne zarobki MOM, Fed Mester Mowa

Czas: 12:30, 13:00, 14:00

Mnóstwo bardzo ważnych danych makroekonomicznych zostanie dziś opublikowanych jednocześnie dla gospodarek Kanady i USA, dodając prawdopodobnie zwiększoną zmienność dla pary walut USD / CAD oraz dla innych walut w stosunku do dolara kanadyjskiego i dolara amerykańskiego. W przypadku Kanady wyższe od oczekiwań odczyty dotyczące zmiany zatrudnienia, wskaźnika uczestnictwa i Ivey PMI oraz niższe od oczekiwań wskaźniki bezrobocia są uznawane za pozytywne dla dolara kanadyjskiego, odzwierciedlając silny rynek pracy, który ma pozytywne implikacje dla wydatków konsumpcyjnych, stymulujących wzrost gospodarczy i silne warunki gospodarcze. Prognozy przewidują zmniejszenie zmiany zatrudnienia do 5K z 54,1 K, niezmienionej stopy uczestnictwa wynoszącej 65,4%, podwyżki stopy bezrobocia do 5,9% z 5,8% i niewielkiego spadku dla Ivey PMI do 61,4 z 61,8.

Dla amerykańskiej gospodarki comiesięczne ogłoszenia o pensjach poza rolnictwem mogą być takie, jak wspomniano przed katalizatorem trendu dolara amerykańskiego w tym miesiącu.

"Zatrudnienie poza rolnictwem w Stanach Zjednoczonych wzrosło o 157 tys. W lipcu 2018 r., Po korekcie w górę o 248 tys. W czerwcu i poniżej oczekiwań rynku na poziomie 190 tys. Wzrost zatrudnienia nastąpił w usługach profesjonalnych i biznesowych, w przemyśle wytwórczym oraz w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Amerykańskie pensje poza rolnictwem

Amerykańskie pensje poza rolnictwem są bardzo niestabilne, a wszelkie spadki lub wahania oczekiwań mogą zwiększyć zmienność dla dolara amerykańskiego. Dla dolara amerykańskiego wyższe od oczekiwań odczyty dla pozarolniczych płac i średnich zarobków godzinowych oraz niższe od oczekiwań odczyty wskaźnika bezrobocia są uważane za pozytywne, co wskazuje na silny rynek pracy i rozwijającą się gospodarkę, która obniża stopę bezrobocia.

Dane dotyczące wskaźnika bezrobocia i wynagrodzeń poza rolnictwem będą monitorowane przez uczestników rynku forex, ponieważ mogą przewidzieć prawie pewną podwyżkę stóp przez Fed w późniejszym okresie września. Zanotowano wzrost wynagrodzeń poza rolnictwem do 191 tys. Z 157 tys., Spodziewany spadek stopy bezrobocia do 3,8% z 3,9% i spadek miesięcznego średniego dochodu do 0,2% z 0,3%.

Pacyfik Sesja

Australia: kredyty hipoteczne MoM, inwestowanie pożyczek dla domów

Czas: 01:30

Dla gospodarki Australii wyższe od oczekiwań odczyty dla kredytów mieszkaniowych i pożyczek inwestycyjnych dla domów są dodatnie dla dolara australijskiego odzwierciedlające obecny trend na rynku mieszkaniowym i poziom zaufania konsumentów z wysokimi odczytami przewidującymi wzrost w australijskiej gospodarce.

Azjatycka sesja

Japonia: indeks zgodności, wiodący indeks gospodarczy

Czas: 05:00

Wiodący indeks gospodarczy to ekonomiczny wskaźnik, który składa się z 12 wskaźników, takich jak zamówienia na maszyny, ceny akcji i inne wiodące wskaźniki ekonomiczne, pokazujący wyniki japońskiej gospodarki w perspektywie krótko- i średnioterminowej, podczas gdy indeks zgodności mierzy obecne warunki gospodarcze. w japońskiej gospodarce. Wzrost wskaźnika wskazuje na wzrost aktywności gospodarczej. Wyższe wartości dla obu indeksów są dodatnie dla jena japońskiego. Oczekiwane są niektóre mieszane dane ekonomiczne ze wzrostem Indeksu Zgodności do 116,9 z 116,4 i spadku dla Wiodącego Wskaźnika Ekonomicznego do 103,5 z 104,7.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
76% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-09-07 08:21:01

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.