11 min przeczytaj

Dzisiaj Wniebowzięcie Marii jest świętem publicznym dla większości krajów europejskich, Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, co oznacza, że ​​płynność będzie na niższym niż zwykle poziomie na rynku forex. Nadal istnieją ważne informacje gospodarcze, które zostaną opublikowane, takie jak stopa inflacji w Wielkiej Brytanii, sprzedaż detaliczna w USA, bilans handlowy w Japonii i zaufanie konsumentów w Australii, które mogą zwiększyć zmienność na rynku z powodu braku normalnej płynności.

Są to kluczowe wydarzenia gospodarcze, które mogą dziś przesunąć rynek forex, aby czas się zmienił, czas to GMT:

Sesja europejska

Wielka Brytania: Inflacja bazowa r / r, stopa inflacji (r / r, m / m), Niemcy: wypowiedź Bundesbank Beermann

Czas: 08:30, 16:00

Podstawowa stopa inflacji jest miarą zmian cen różnych towarów i usług. Podstawowa stopa inflacji wyklucza niestabilne sezonowo produkty, takie jak żywność i energia, aby uchwycić dokładniejsze obliczenia lub realną presję inflacyjną w szerszej gospodarce. Prognozy dotyczą niezmienionej rocznej podstawowej stopy inflacji w Wielkiej Brytanii wynoszącej 1,9%, spadku miesięcznej stopy inflacji na poziomie -0,1% w porównaniu z poprzednim odczytem o 0,0% oraz wzrostu rocznej stopy inflacji o 2,5% w porównaniu z poprzednim 2,4%. Wyższe od oczekiwań odczyty wskaźnika inflacji w Wielkiej Brytanii są uważane za pozytywne i wspierające, ponieważ mogą wpłynąć na Bank Anglii, aby zastosować bardziej rygorystyczną politykę pieniężną w przyszłości, zwiększając dodatkowo ich kluczową stopę procentową.

"Inflacja cen konsumpcyjnych w Wielkiej Brytanii wyniosła w czerwcu 2018 roku roczną stopę procentową 2,4 procent, bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca i poniżej oczekiwań rynkowych na poziomie 2,6 procent. Czerwiec utrzymał się na najniższym poziomie od marca 2017 r. Ceny zarówno transportu, jak i budownictwa i użyteczności publicznej rosły w szybszym tempie, podczas gdy inflacja zwolniła dla rekreacji i kultury oraz żywności i napojów bezalkoholowych. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Wielka Brytania: główna stopa inflacji

W ciągu ostatnich trzech kolejnych miesięcy stopa inflacji w Wielkiej Brytanii ustabilizowała się na poziomie 2,4%.

Amerykańska sesja

US: Sprzedaż detaliczna z Autos MoM, sprzedaż detaliczna MoM, NY Empire State Manufacturing Index, jednostkowe koszty pracy QoQ, Prel, Produktywność pozaprodukcyjna QoQ Prel, produkcja przemysłowa (YoY, MoM), Indeks rynku mieszkaniowego NAHB, Zapasy biznesowe MoM, EIA Crude Oil Zmiana stanu zapasów, zmiana zapasów benzyny EIA, inwestycje w obligacje zagraniczne, długoterminowe przepływy pieniężne netto, ogólne przepływy netto

Czas: 12:30, 13:15, 14:00, 14:30, 20:00

Sprzedaż detaliczna mierzy całkowite wpływy sklepów detalicznych. Zmiany w sprzedaży detalicznej są wskaźnikiem wydatków konsumpcyjnych o wyższych odczytach uznanych za pozytywne dla dolara amerykańskiego, ponieważ wydatki konsumpcyjne są główną siłą napędową wzrostu gospodarczego mierzonego poziomem PKB. Oczekuje się, że miesięczna sprzedaż detaliczna w USA spadnie o 0,1%, czyli będzie niższa niż poprzednia wartość o 0,5%, a spadek spodziewany jest również w przypadku miesięcznej sprzedaży detalicznej z wyłączeniem samochodów o 0,3%, niższej niż poprzednia wartość 0,4%.

"Handel detaliczny w USA wzrósł o 0,5 proc. Miesiąc do miesiąca w czerwcu 2018 r., Po korekcie w górę o 1,3 proc. W maju i zgodnym z oczekiwaniami rynku. Zyski czerwcowe zostały wzmocnione przez wzrost zakupów pojazdów silnikowych i szeregu innych towarów. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

USA: sprzedaż detaliczna

Jak widać na wykresie, miesięczna sprzedaż detaliczna w USA wykazuje zwiększoną zmienność i ma nieokreślony trend ze znacznymi wzrostami i spadkami w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

W przypadku pozostałych danych gospodarczych USA należy spodziewać się mieszanych danych liczbowych. NY Empire State Manufacturing Index mierzy ogólne warunki biznesowe w sektorze produkcyjnym w stanie Nowy Jork. Wyższe odczyty lub rosnące wskazują na poprawę warunków biznesowych i są pozytywne dla dolara amerykańskiego. Produkcja Produkcja jest miarą miesięcznej zmiany produkcji przemysłowej Stanów Zjednoczonych, wskaźnika, którego dane inwestorzy otrzymują wskazówkę na temat warunków produkcji w Stanach Zjednoczonych.

Indeks rynku mieszkaniowego NAHB to miesięczny wskaźnik wydany przez krajowe stowarzyszenie budowniczych domów (NAHB), który mierzy poziom sprzedaży mieszkań. Wyższy od oczekiwań odczyt jest pozytywny dla dolara amerykańskiego, odzwierciedlając silny rynek mieszkaniowy i pozytywne prognozy gospodarcze. Długoterminowe długoterminowe TIC netto to comiesięczna operacja ekonomiczna wydana przez amerykański Departament Skarbu, który mierzy Kapitał Międzynarodowej Skarbu oraz wpływy i wypłaty kapitału w Stanach Zjednoczonych. Wyższe od oczekiwań odczyty są dodatnie dla dolara amerykańskiego, wskazując wyższy popyt na dolara amerykańskiego od zagranicznych posiadaczy amerykańskich papierów wartościowych. Teoretycznie słabszy dolar powinien przyciągnąć więcej międzynarodowych napływów kapitału, a amerykańskie papiery wartościowe są teraz tańsze dla zagranicznych inwestorów lub inwestorów.

Wyższe stopy procentowe w USA powinny również wspierać dolar amerykański i napływ kapitału w Stanach Zjednoczonych. Zapasy biznesowe mierzą miesięczne zmiany procentowe zapasów od producentów, sprzedawców detalicznych i hurtowników. Produktywność pozarolnicza wskazuje ogólny stan zdrowia biznesowego w USA, który ma wpływ na całkowity wzrost gospodarczy.

Dla wszystkich wyżej wymienionych danych ekonomicznych wyższe od oczekiwań odczyty są uważane za pozytywne dla dolara amerykańskiego. Oczekuje się, że indeks rynku nieruchomości NAHB, zapasy biznesowe, miesięczna produkcja przemysłowa i indeks stanu fabrycznego NY Empire ulegną zmniejszeniu, podczas gdy spodziewany jest wzrost Produktywności Nonfarm.

Zmiana zapasów ropy naftowej EIA mierzy tygodniową zmianę liczby baryłek ropy komercyjnej przechowywanej przez amerykańskie firmy, co wpływa na cenę produktów ropopochodnych mających wpływ na inflację. Jeżeli wzrost zapasów ropy jest większy niż oczekiwano, oznacza to, że jest on słabszy niż popyt i jest uważany za ujemny lub niekorzystny dla cen ropy naftowej. To samo dotyczy sytuacji, gdy spadek zapasów jest mniejszy niż oczekiwano.

Pacyfik Sesja

Australia: Zaufanie konsumentów Westpac, indeks cen płac (r / r, QoQ) (Q2)

Czas: 00:30, 01:30

Indeks nastrojów konsumenckich mierzy poziom zaufania konsumentów odzwierciedlający poglądy na temat przyszłej polityki politycznej i warunków gospodarczych. Wskaźniki zaufania są często wiodącymi wskaźnikami wydatków konsumenckich i gospodarki, gdzie wyższe od oczekiwań dane są uważane za pozytywne dla dolara australijskiego. Indeks cen płac jest wskaźnikiem inflacji kosztów pracy, na którą Bank Rezerwy Australii zwraca szczególną uwagę przy uwzględnieniu głównych stóp procentowych. Ponownie, wyższe odczyty są uważane za korzystne dla dolara australijskiego. Prognozy przewidują spadek wskaźnika nastrojów konsumenckich na poziomie 103 niższym niż poprzedni odczyt 106,1 i marginalny wzrost zarówno w przypadku rocznego, jak i kwartalnego wskaźnika cen płac.

Azjatycka sesja

Japonia: Bilans handlowy

Czas: 23:50

Bilans handlowy jest miarą salda pomiędzy importem a eksportem. Wartość dodatnia wykazuje nadwyżkę handlową i jest uznawana za pozytywną dla jena japońskiego, wskazując wpływy kapitałowe w Japonii i zwiększony popyt na towary i usługi denominowane w jenach japońskich, co w teorii ekonomicznej może prowadzić do aprecjacji waluty względem innych walut w przyszłości. Prognoza dotyczy postaci jena 50.B, znacznie mniejszej niż poprzednia figura jena 720.B.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-08-14 20:06:51

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.