10 min przeczytaj

Dzisiejsi inwestorzy ocenią wydarzenia i raporty makroekonomiczne, takie jak warunki panujące na rynku pracy w Zjednoczonym Królestwie i stopę bezrobocia, indeks nastrojów gospodarczych ZEW w Niemczech i strefie euro, Początki budownictwa mieszkaniowego w Kanadzie oraz Otwarte oferty pracy JOLTS w USA. Od umiarkowanej do wysokiej zmienności należy się spodziewać dzisiaj w przypadku funta brytyjskiego, euro i dolara kanadyjskiego.

Są to najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne i raporty dzisiaj na rynku forex, czas GMT:

Sesja europejska

Wielka Brytania: stopa bezrobocia, zmiana liczby powoda, zmiana w zatrudnieniu, średnie zarobki, w tym. Premia, strefa euro: zmiana zatrudnienia (r / r, kwartał), indeks nastrojów ekonomicznych ZEW, Niemcy: indeks nastrojów ekonomicznych ZEW, obecne warunki ZEW, Rosja: saldo obrotów

Czas: 08:30, 09:00, 13:00

Przy niskim bezrobociu w Wielkiej Brytanii na poziomie 42-letniego ubóstwa oraz wydarzeniom i nowinkach dotyczących Brexitu rynek pracy w Wielkiej Brytanii wykazuje dużą siłę. Niższe od oczekiwań dane dotyczące stopy bezrobocia i zmiany liczby osób zgłaszających roszczenia są wyższe niż oczekiwano w przypadku zmiany zatrudnienia i średnich zarobków, w tym premii, są dodatnie i wspierają funta brytyjskiego, odzwierciedlając silny rynek pracy i gospodarkę. Liczba roszczeń jest bardzo ważną miarą bezrobocia w odniesieniu do liczby osób, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych, ale jednocześnie aktywnie poszukują pracy. Liczbę roszczeń można scharakteryzować jako barometr dla zdrowia brytyjskiego rynku pracy. Wyższy wzrost zatrudnienia towarzyszy ekspansji gospodarczej i może wywołać presję inflacyjną, która może wpłynąć na decyzję BoE o podniesieniu kluczowych stóp procentowych w przyszłości.

"Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii spadła do 4 procent w ciągu trzech miesięcy do czerwca 2018 r., Najniższego poziomu od grudnia 1974 r. Do lutego 1975 r. I poniżej konsensusu rynkowego wynoszącego 4,2 proc. Liczba bezrobotnych spadła o 65 000 w okresie od stycznia do marca, a zatrudnienie wzrosło o 42 000 osób. Mimo to roczna dynamika płac obniżyła się do najniższego poziomu od dziewięciu miesięcy. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii

Ostatni wskaźnik 4,0% dla wskaźnika bezrobocia w Wielkiej Brytanii jest taki, jak wspomniano wcześniej na historycznie bardzo niskich poziomach, 42-letni niski odczyt. Prognozy dla gospodarki Wielkiej Brytanii dotyczą niezmienionej stopy bezrobocia wynoszącej 4,0%, zmniejszenia w przypadku zmiany liczby roszczeń i zmiany zatrudnienia na odpowiednio 3,6K i 27K z odpowiednio 6,2K i 42K oraz wzrostu w stosunku do średnich zarobków, w tym premii do 2,5% z 2,4%.

Euro może ruszyć po publikacji zmian w zatrudnieniu w strefie euro i odczytach indeksów nastrojów ekonomicznych ZEW dla strefy euro i Niemiec. Indeks nastrojów gospodarczych i indeks bieżącej sytuacji ZEW mierzą nastroje inwestorów instytucjonalnych, odzwierciedlając poziom optymizmu dla bieżących i krótkoterminowych perspektyw gospodarczych. Wyższe od oczekiwań odczytanie należy uznać za optymistyczne dla euro, natomiast niższe od oczekiwań odczytanie należy uznać za bessy dla euro. Zwiększony optymizm co do perspektyw gospodarczych może pobudzić gospodarkę pozytywnie wpływając na kluczowe wskaźniki ekonomiczne, takie jak zatrudnienie, inwestycje przedsiębiorstw i wydatki konsumpcyjne.

"Wskaźnik nastrojów ZEW dla Niemiec wzrósł o 11 punktów w stosunku do poprzedniego miesiąca do -13,7 w sierpniu 2018 r., Powyżej oczekiwań rynku na poziomie -20,7. Porozumienie handlowe między USA i UE po sporze taryfowym złagodziło obawy i było głównym czynnikiem wzrostu oczekiwań. Jednak perspektywy gospodarcze kraju pogorszyły się w porównaniu z sześcioma miesiącami. Ponadto, ocena bieżącej sytuacji gospodarczej w kraju wzrosła nieznacznie o 0,2 punktu do 72,6. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

ZEW Wskaźnik nastrojów gospodarczych dla Niemiec

Widzimy, że od kwietnia 2018 r. Indeks Nastrojów Gospodarczych ZEW w Niemczech okazał się ujemny z pozytywnego. Prognozy przewidują wzrost wskaźnika nastrojów ekonomicznych ZEW w Niemczech i strefie euro odpowiednio do -13,4 i -10,9 z -13.7 i -11.1 odpowiednio, a marginalny spadek dla niemieckiego odczytu ZEW Current Conditions do 72,0 z 72,6. Oczekuje się, że zmiana zatrudnienia w strefie euro pozostanie bez zmian zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym.

Dla gospodarki Rosji nadwyżka handlowa jest uważana za dodatnią dla rosyjskiego rubla, odzwierciedlającą napływ kapitału w Rosji i wysoki popyt na towary i usługi denominowane w lokalnej walucie, co może z czasem doprowadzić do aprecjacji rosyjskiego rubla. Spodziewany jest spadek do 14,4 mld USD z 15,56 mld USD.

Amerykańska sesja

Kanada: Rozpoczęcie budów mieszkaniowych, USA: Otwarcie ofert pracy przez JOLTS, zapasy hurtowe, tygodniowe zapasy ropy API

Czas: 12:15, 14:00, 20:30

The Housing Starts pokazuje liczbę nowych domów jednorodzinnych lub budowanych budynków, co świadczy o sile kanadyjskiego rynku mieszkaniowego, bardzo ważnego wskaźnika dla szerszej gospodarki, który może przewidywać zmiany w cyklach koniunkturalnych. Wysoki odczyt jest postrzegany jako pozytywny dla dolara kanadyjskiego i oczekuje się wzrostu do 210,0K od 206,3K.

Zapasy hurtowe w gospodarce amerykańskiej mierzą zmianę łącznej wartości towarów przechowywanych w zapasach przez hurtowników. Wysoki poziom zapasów sugeruje spowolnienie gospodarcze w USA, które jest postrzegane jako ujemne dla dolara amerykańskiego. Wyższe od oczekiwań dane na temat ofert pracy JOLTS są pozytywne dla dolara amerykańskiego odzwierciedlające liczbę wolnych miejsc pracy, co jest ważne po opublikowaniu raportu o silnym rynku pracy w USA w piątek, 7 września 2018 r. Prognozy przewidują wzrost Otwarcie ofert pracy JOLTS do 6,68M od 6,62M i niezmieniony odczyt 0,7% dla Zapasów Hurtowych.

Tygodniowe API C ropy naftowej daje przegląd zapotrzebowania USA na ropę naftową. Jeżeli wzrost zapasów ropy jest większy niż oczekiwano, oznacza to słabszy niż oczekiwano popyt i jest ujemny dla cen ropy naftowej.

Pacyfik Sesja

Australia: Pewność biznesowa NAB

Czas: 01:30

Pewność biznesowa wskazuje na bieżące warunki prowadzenia działalności gospodarczej i wyniki całej australijskiej gospodarki w krótkim okresie. Wyższa od oczekiwań wartość jest dodatnia dla dolara australijskiego, ponieważ może prowadzić do pozytywnego wzrostu gospodarczego i ekspansji gospodarczej, stymulując inwestycje w zatrudnienie i biznes. Spodziewany jest spadek do 5,0 z 7,0.

Azjatycka sesja

Japonia: Zamówienia na narzędzia maszynowe, Indeks sektora usług

Czas: 04:30, 06:00

Wskaźnik Trzeciorzędnego Przemysłu ocenia miesięczną zmianę produkcji globalnej japońskiego sektora usług, ze szczególnym uwzględnieniem ważnych wskaźników ekonomicznych, takich jak handel detaliczny, usługi finansowe, opieka zdrowotna i usługi użyteczności publicznej. Wyższe od oczekiwań odczyty są korzystne dla japońskiego jena, odzwierciedlając silny sektor usług. Prognoza przewiduje miesięczny wzrost do 0,1% z -0,5%. Rysunek zamówień na maszynie wstępnej wskazuje warunki biznesowe i ogólną sytuację ekonomiczną w Japonii. Ponownie, wyższe niż oczekiwano odczyty są pozytywne dla jena japońskiego, co wskazuje na większe zaufanie do biznesu i pozytywny wpływ na wydatki kapitałowe i zatrudnienie, oba czynniki mogą stymulować wzrost gospodarczy.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
76% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-09-11 08:43:58

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.