10 min przeczytaj

Powrót do normalnego kalendarza gospodarczego na rynku forex z kilkoma ważnymi danymi ekonomicznymi, które mają zostać opublikowane, takimi jak stopa wzrostu PKB dla Niemiec i strefy euro, stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii, zaufanie biznesowe NAB w Australii i cotygodniowy zapas API ropy naftowej Zmiana. Od umiarkowanej do wysokiej zmienności należy się dziś spodziewać euro, funta brytyjskiego i dolara australijskiego. Zagrożenia geopolityczne są również w grze i mogą wpływać na krótkoterminową tendencję walutową.

To są kluczowe wydarzenia gospodarcze, które dziś mogą przesunąć rynek forex, czas to GMT:

Sesja europejska

Francja: Stopa bezrobocia, Niemcy: stopa wzrostu PKB (wzrost r / r, wskaźnik QoQ), stopa inflacji r / r końcowy, bieżące warunki ZEW, indeks nastrojów ekonomicznych ZEW, wielka Brytania: średnie zarobki, w tym. Premia, stopa bezrobocia, zmiana liczby powoda, zmiana zatrudnienia, strefa euro: produkcja przemysłowa (r / r, m / m), tempo wzrostu PKB (drugi kwartał r., Drugi kwartał), indeks nastrojów ekonomicznych ZEW

Czas: 05:30, 06:00, 08:30, 09:00

Euro było ostatnio pod silną presją sprzedażową ze względu na problemy geopolityczne i kryzys finansowy w Turcji z utrzymującym się obecnie negatywnym nastrojem na tle nastrojów związanych z ryzykiem. Jednak ważne dane podstawowe zostaną dziś opublikowane w związku ze strefą euro i w zależności od rzeczywistej i oczekiwanej liczby mogą być wsparcie dla euro. Niższa od oczekiwań stopa bezrobocia we Francji i wyższe dane dotyczące stopy wzrostu PKB i stopy inflacji w Niemczech, indeksy nastrojów ekonomicznych ZEW dla Niemiec i strefy euro, a przede wszystkim stopa wzrostu PKB i produkcja przemysłowa w strefie euro to: uważane za pozytywne i wspierające euro.

Europejski Bank Centralny wspomniał ostatnio, że główna stopa procentowa w strefie euro pozostanie na niskim poziomie do połowy 2019 r., Ale polityka pieniężna może ulec zmianie w zależności od przyszłych warunków gospodarczych. Zwiększona i utrzymująca się presja inflacyjna w strefie euro może wpłynąć na decyzję EBC o bardziej rygorystycznej polityce pieniężnej podnoszącej główną stopę procentową.

Pewne mieszane dane ekonomiczne są oczekiwane dla strefy euro z prognozami na niższy roczny wskaźnik wzrostu PKB w Niemczech na poziomie 2,1% w porównaniu z poprzednim poziomem 2,3%, niższym rocznym wskaźnikiem inflacji w Niemczech na poziomie 2,0%, niższym niż poprzedni wskaźnik 2,1% , wyższa roczna produkcja przemysłowa w strefie euro na poziomie 2,5% nieznacznie wyższa niż poprzednia wartość 2,4% i niższy roczny wskaźnik wzrostu PKB w strefie euro na poziomie 2,1% w porównaniu do poprzedniego poziomu 2,5%.

"Gospodarka strefy euro wzrosła o 2,1 procent rok do roku w drugim kwartale 2018 r., W porównaniu z 2,5-procentową ekspansją w poprzednim okresie i brakiem oczekiwań rynkowych na poziomie 2,2%, jak wstępnie oszacowano wstępne szacunki. Roczne PKB ", źródło: Ekonomia handlowa.

Tempo wzrostu PKB w euro

Jak widać na powyższym wykresie po silnym starcie w 2018 r. I ekspansji gospodarczej w strefie euro, tempo wzrostu PKB wydaje się do tej pory mieć spowolnienie gospodarcze z dwoma kolejnymi niższymi liczbami.

Wskaźniki nastrojów ekonomicznych ZEW dla Niemiec i strefy euro odzwierciedlają poziom optymizmu dla obecnych i krótkoterminowych warunków gospodarczych, z wyższą niż oczekiwano liczbą, uważaną za pozytywną dla euro, wykazującą zwiększony optymizm dla perspektyw gospodarczych. W Niemczech oczekuje się, że nastroje na rynku bieżącym ZEW spadną nieznacznie na poziomie 72,3 w porównaniu z poprzednim odczytem 72,4, podczas gdy indeks nastrojów ekonomicznych ZEW dla Niemiec i strefy euro wyniesie odpowiednio oczekiwane wartości na poziomie -20,0 i -16,4, wyższe niż poprzednie liczby odpowiednio -27,7 i -18,7.

W przypadku gospodarki brytyjskiej wyższe od oczekiwań dane dotyczące średnich zarobków, w tym premii i zmiany w zatrudnieniu oraz niższe niż oczekiwano w przypadku stopy bezrobocia i zmiany liczby roszczeń, są uważane za pozytywne dla funta brytyjskiego. Zmiana liczby roszczeń mierzy liczbę osób, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych, ale aktywnie poszukują pracy. Wyższy wzrost liczby miejsc pracy mierzony niską liczbą roszczeń, wysoką zmianą zatrudnienia i niskim bezrobociem, typowy, prowadzi do ekspansji gospodarczej i presji inflacyjnej w szeroko rozumianej gospodarce, pokazując silny rynek pracy.

Prognozy dotyczą niezmienionej stopy bezrobocia wynoszącej 4,2% w Wielkiej Brytanii, ale także bardzo dużej różnicy w przypadku zmiany liczby roszczeń spodziewanej na 73,7K, znacznie wyższej niż poprzednia wartość 7,8K.

"Bezrobotna stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii wyniosła 4,2 procent w ciągu trzech miesięcy do maja, najniższy od 1975 r. Liczba bezrobotnych spadła o 12 000 w okresie od grudnia do lutego, podczas gdy 137 000 miejsc pracy zostało stworzonych, co doprowadziło do wzrostu zatrudnienia rekordowo wysoki z 75,7 proc. Jednak wzrost płac obniżył się do najniższego poziomu od sześciu miesięcy. ", Źródło: Economics handlowe.

Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii

Przez ostatnie cztery kolejne miesiące stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii ustabilizowała się na poziomie 4,2% i może być piąty miesiąc z rzędu, jeśli prognoza jest prawidłowa.

Amerykańska sesja

USA: ceny importowe MoM, ceny eksportowe MoM, API Zmiana zapasów ropy naftowej

Czas: 12:30, 20:30

Wykres API Zmiany zapasów ropy naftowej przedstawia poziomy zapasów ropy naftowej, benzyny i destylatów w USA, przedstawiające ogólny przegląd popytu na ropę w USA. Jeżeli wzrost zapasów ropy jest większy niż oczekiwano, oznacza to słabszy niż oczekiwano popyt i jest uważany za ujemny dla cen ropy naftowej. Ceny importowe i eksportowe mierzą zmiany w importowanych towarach i usługach oraz towary eksportowe o wyższych niż oczekiwano liczbach uważanych za pozytywne dla dolara amerykańskiego odzwierciedlające presję inflacyjną.

Pacyfik Sesja

Australia: Pewność biznesowa NAB

Czas: 01:30

Badanie obecnej sytuacji biznesowej w Australii, wskazujące na wyniki całej australijskiej gospodarki w krótkim okresie czasu z wyższymi niż oczekiwano liczbami uznanymi za pozytywne dla dolara australijskiego, ponieważ mogą one prowadzić do pozytywnego wzrostu gospodarczego, na przykład z powodu wyższych zmian w zatrudnienie wspierające rozwój gospodarczy i działalność gospodarczą. Prognoza dotyczy niezmienionego odczytu 6.

Azjatycka sesja

Japonia: Produkcja przemysłowa (YoY, MoM)

Czas: 01:30

Produkcja przemysłowa mierzy wyniki japońskich fabryk i kopalń. Zmiany w produkcji przemysłowej są głównym wskaźnikiem siły w sektorze wytwórczym, który jest bardzo ważny dla japońskiej gospodarki. Wysokie odczyty są uznawane za pozytywne dla japońskiego jena. Prognozy przewidują niższą roczną wartość -5.0% w porównaniu z poprzednią wartością -1,2% i niezmienionym miesięcznym odczytem -2,1%, co może mieć negatywny wpływ na jena, odzwierciedlając słabe warunki biznesowe w sektorze przemysłowym.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-08-13 21:17:34

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.